كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) ميترا پوريان

ميترا پوريان
[ شناسنامه ]
ميلاد گل ...... پنج شنبه 90/2/29
انتظار... ...... پنج شنبه 90/2/29
مشارکت ...... پنج شنبه 90/2/29
مظلوم ترين عاشق... ...... پنج شنبه 90/2/29
اشک ...... پنج شنبه 90/2/29
عشق هرگز نمي ميرد ...... پنج شنبه 90/2/29
نيروي عشق ... ...... پنج شنبه 90/2/29
دو عاشق ...... پنج شنبه 90/2/29
دو گربه اي که هم ديگر را بسيار دوست داراند ...... پنج شنبه 90/2/29
شعر عاشقانه ...... پنج شنبه 90/2/29
اين منم؟يا تويي برابرم؟اين ضمير مشترک در خود فراترم. ...... جمعه 89/11/8
تنها ترين تنها ...... جمعه 89/11/8
تنهاي تنها در تنگنا ...... جمعه 89/11/8
معني عشق........ ...... جمعه 89/11/8
زندگي اجبار نيست... ...... جمعه 89/11/8
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها